AANVRAAG EXTRA VERLOF

Aanvraag extra verlof

Buiten de schoolvakanties en vrije dagen kunnen leerlingen per schooljaar maximaal 10 dagen extra-verlof krijgen. Dit is echter geen vanzelfsprekend recht, maar geldt alleen indien er sprake is van buitengewone omstandigheden, ook wel 'gewichtige redenen' genoemd.

Onder deze regeling vallen bv. verlofaanvragen voor het bijwonen van een huwelijk, begrafenis, jubileum e.d. van naaste familieleden of vrienden of wegens bepaalde familieomstandigheden.

Extra verlof voor vakanties buiten de vastgestelde schoolvakanties valt in principe niet onder deze regeling en is dus ook niet toegestaan.

Uitzondering hierop vormt het geval wanneer één van beide ouders een beroep van specifieke aard heeft, waardoor het niet mogelijk is om binnen de vakantieperiodes van de school op vakantie te gaan.

 

Ouders voor wie dat geldt en die in loondienst zijn, dienen bij de aanvraag voor extra verlof een verklaring van de werkgever te overleggen, waaruit blijkt, dat het opnemen van verlofdagen binnen de officiële schoolvakanties  onmogelijk is.

Maar ook voor deze uitzonderingsgevallen geldt:

- het extra verlof mag niet meer dan 10 dagen per schooljaar omvatten.

- het extra verlof is nooit mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar.

 

Wij willen u vragen om uw eigen vakanties te plannen binnen het vastgestelde rooster van vakanties en vrije dagen. Wilt u desondanks hiervan afwijken, dan vragen wij u ruim van te voren een aanvraag voor extra verlof indienen bij de schoolleider. Formulieren voor deze aanvraag zijn op school of via het kopje downloads en links verkrijgbaar.

Contact

RK BS Maurice Rose

Beatrixlaan 2

6269 EX Margraten

Tel. 043-4581507

mauricerose@kom-leren.nl