kom Leren

Het schoolbestuur

We nodigen alle kinderen uit om bij ons te komen Leren. Leren met een hoofdletter “L”.

Want kinderen in ontwikkeling Leren iedere dag op heel veel gebieden om te groeien als mens.

 

kom jezelf ontdekken

kom je talenten ontwikkelen

kom de wereld onderzoeken

kom je mogelijkheden verkennen

kom Leren van succes

kom Leren van fouten

kom om echt gezien te worden

kom om echt geaccepteerd te worden

kom om echt gerespecteerd te worden

kom om echt te Leren

kom bij Stichting kom Leren

en leer het beste uit jezelf te halen!

 

Stichting kom Leren telt 23 scholen in Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg a/d Geul. De stichting biedt onderwijs aan ruim 4000 kinderen.

Stichting kom Leren wordt gespeld met een kleine ‘k’ omdat we kinderen van klein tot groot uitnodigen om bij ons te komen Leren met een hoofdletter ‘L’. Stichting kom Leren staat voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij we de eigenheid van ieder kind niet uit het oog verliezen.

 

Missie/visie

Wij beschouwen talentontwikkeling als onze opdracht

Stichting kom Leren gaat ervan uit dat kinderen voortdurend en op verschillende manieren leren. Het onderwijs wordt zo ingericht dat het daarop inspeelt. De scholen bieden een rijke, boeiende, uitdagende en stimulerende leeromgeving. Het kind, zijn ontwikkelingsmogelijkheden en zijn leerstijlen staan centraal bij het aanbieden van het onderwijs dat het beste past. Het doel is de kinderen, door hun cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve talenten te ontwikkelen, te brengen tot evenwichtige persoonlijkheden, die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef hun plaats in de samenleving kunnen vinden.

 

Wij zien onderwijs als mensenwerk

De school is een mensengemeenschap, waarin mensen gezien en gehoord worden en waar men respectvol met elkaar omgaat. Personeelsleden zijn betrokken bij de kinderen en bij elkaar. Ze zijn bevlogen, bevoegd, bekwaam en onderhouden voortdurend hun professionaliteit. In de school vindt een vanzelfsprekende professionele dialoog met collega’s, leidinggevenden, ouders en anderen plaats, zodat ze met en van elkaar kunnen leren. Stichting kom Leren vult het werkgeverschap in vanuit de idee dat de personeelsleden het kapitaal van de organisatie vormen.

 

Bestuur

De stichting kent 2 organen: Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

 

Het College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en komt alle taken en bevoegdheden toe die wettelijk het bestuur van de stichting toekomen, met uitzondering van de taken en bevoegdheden die in de statuten en de wet expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en schept op bestuursniveau waarborgen ter bescherming van en bevordering van de denominatieve identiteit respectievelijk het openbaar karakter van de stichting en van de onderscheiden onder zijn beheer staande scholen en overige voorzieningen. Het College van Bestuur heeft zijn werkzaamheden vastgelegd in het bestuursstatuut.

 

Het College van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dhr. P.  Groos (Voorzitter CvB) en dhr. Johan Linckens (lid CvB)

 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, de algemene gang van zaken binnen de stichting alsmede het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht vastgelegd in het bestuursstatuut. De Raad van Toezicht wordt voorgezeten door Dhr. P.  Vossen.

 

Bestuursbureau

Het bestuur wordt ondersteund door beleidsmedewerkers op  de terreinen personeelszaken, huisvesting en financiën, onderwijs en zorg.

Eveneens is er een directeur audit en control aan het bestuursbureau verbonden.

 

Directeurenberaad

De directeuren van de scholen  van de stichting vormen tezamen het directeurenberaad. Dit is een overlegorgaan met een adviserende functie..

 

 

Contact

RK BS Maurice Rose

Beatrixlaan 2

6269 EX Margraten

Tel. 043-4581507

mauricerose@kom-leren.nl