MR/GMR

MG/GMR

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden, die - zoals de naam al aangeeft - medezeggenschap heeft in het beleid van schoolbestuur en schoolleiding. Hoe een school haar organisatie en onderwijs inricht, haar financiën regelt, het gebouw in stand houdt e.d. wordt uiteindelijk door het bevoegd gezag besloten, maar sinds 1985 bestaat de mogelijkheid om vanuit de school zelf - door ouders en leerkrachten - hierbij inspraak en medezeggenschap te hebben.

 

Elke school is volgens de Wet Mede-zeggenschap op Scholen (WMS) verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Schoolleiding en schoolbestuur hebben bij een groot aantal beleidszaken de verplichting om, voordat tot invoering wordt overgegaan, het advies van de M.R. in te winnen. Bij diverse aangelegenheden is zelfs de instemming van de M.R. noodzakelijk. Wanneer de M.R. niet akkoord gaat met een beleidsvoornemen, kan het bestuur dit niet vaststellen en uitvoeren. Een en ander is geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs en het daaruit voortvloeiende MR-reglement.

 

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 6 maal per schooljaar. Deze vergaderingen zijn doorgaans openbaar en dus toegankelijk voor alle ouders en leerkrachten.

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden, drie ouders en drie personeelsleden.

Periodiek, d.w.z. om de drie jaar, treden de leden van de medezeggenschapsraad af en kunnen nieuwe kandidaten zich aanmelden.

 

In het geval dat er meer kandidaten dan MR vacatures zijn, worden er verkiezingen gehouden.

Tussen de oudergeleding van de M.R. en de oudervereniging (de OV) bestaat een regelmatig contact.

Correspondentie met de Medezeggenschapsraad kan naar het adres van de secretaris van de M.R. verzonden worden.

Actuele adresgegevens van de MR-leden worden vermeld bij de jaarlijkse informatie in de minigids.

 

 

Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR)

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit leerkrachten en ouders van bij de stichting aangesloten scholen. Deze personen zijn gekozen door de MR van de scholen. De GMR dient voorstellen en ontwikkelingen te bekijken vanuit het algemeen belang van scholen, ouders, leerkrachten en leerlingen van de stichting, niet vanuit het perspectief van één school. In het Medezeggenschapsstatuut van kom Leren en in het Reglement van de GMR staat beschreven hoe medezeggenschap in de stichting is vastgelegd, wat taken, rechten en verplichtingen zijn van de GMR, het College van Bestuur en de MR-en.

Er zijn 14 zetels in de GMR van kom Leren.

 

 

Contact

RK BS Maurice Rose

Beatrixlaan 2

6269 EX Margraten

Tel. 043-4581507

mauricerose@kom-leren.nl